foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

volbyStarostka obce Oslavička podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění, o z n a m u j e:

1. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční:
dne 20. října 2017 v době od 14.00 do 22.00 hodin a
dne 21. října 2017 v době od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místa konání voleb a volební okrsky:

OKRSEK č. 1
volební místnost: Obecní úřad Oslavička, kancelář starosty
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci: Oslavička

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR).

4. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků.

5. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

Více zde.

 

uz planOd 3. 10. do 20. 11. 2017 bude na obecním úřadě Oslavička v úředních hodinách nebo na MěÚ Velké Meziříčí k nahlédnutí návh nového územního plánu Oslavička. Každý může uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k tomuto návrhu do 20. 11. 2017. Doporučujeme občanům využít této možnosti a nahlédnout do nového návrhu ÚP v době, kdy jsou ještě možné některé jeho úpravy! Celé znění oznámení je k dispozici na úřední desce obce zde.

kurovecMinisterstvo zemědělství vydává následující opatření obecné povahy:
1. Ministerstvo zemědělství nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,
b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné.
3. Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a) platí do 31. prosince 2017, nařízení uvedené v odstavci 1 písm. b) platí do 31. března 2018.
4. Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí jeho účinnosti.

Číst dál...

Kdo máte zájem o revizi komínů, nahlašte se prosím do 8. 10. 2017 panu Švecovi nebo některému ze zastupitelů. Termín provedení revize se upřesní následně.

kurovecOdbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí vyzývá vlastníky lesů:

Z důvodu letošních mimořádně nepříznivých klimatických podmínek (především účinků sucha a extrémních teplot v lesních porostech) došlo k velkému rozvoji kůrovců a i přes zodpovědný přístup většiny z Vás se bohužel dosud nepodařilo odvrátit nebezpečí rozsáhlé kůrovcové kalamity. Proto vás žádáme o důsledné a opakované provádění kontrol svého lesního majetku za účelem zjištění výskytu a rozsahu napadení stromů kůrovci.

Vzhledem ke skutečnosti, že celý systém ochrany proti těmto i dalším hmyzím škůdcům je založen především na prevenci, je nezbytně nutné provádět v souladu s lesním zákonem včas a důsledně zejména tato opatření:
1. včas likvidovat veškerou pro kůrovce atraktivní dřevní hmotu, vhodnou pro jejich namnožení (zlomce, vývraty, silně oslabené a usychající jedince)
2. důsledně vyhledávat a včas vhodným způsobem asanovat dřevní hmotu již kůrovci napadenou (nejlépe provést okamžité vytěžení stromů a jejich odvoz z lesa, popř. provést odkornění a spálení kůry, nebo chemické ošetření dřevní hmoty)
3. dočišťovat ohniska žíru pomocí lapáků, otrávených lapáků, nebo feromonových lapačů
Je nezbytně nutné, aby všichni vlastníci lesů postupovali podle pokynů svých odborných lesních hospodářů a využívali jejich odborných znalostí a praktických zkušeností, neboť zejména včasné
vyhledávání stromů, u nichž se teprve začínají projevovat příznaky napadení podkorním hmyzem, je činnost poměrně náročná a zodpovědná. Pouze důsledná a zejména včasná realizace výše uvedených opatření povede k odvrácení kůrovcové kalamity.
Odborným lesním hospodářem pro obec Oslavičku pro soukromé lesy je Vladimír Smejkal, tel. 724 524 201 (Lesní správa Nové Město n a Moravě), pro obecní lesy je Ing. Jaroslav Vaněk, tel. 603 260 101.  

Bližší informace v přiložených výzvách:

Výzva MěÚ VM

Leták "Kůrovec ohrožuje vaše lesy".

Leták "Kůrovec".

Leták "Identifikace napadených stromů".

 

170902 RodaciJiž tradičně si Vás dovolujeme pozvat na setkání rodáků obce, které letos proběhne v sobotu 2. 9. 2017. Oslavy budou zahájeny ve 13 hodin mší svatou, kterou odslouží pan farář Václav Knotek. Dále pak bude pokračovat za obecním úřadem, kde bude zajištěno občerstvení a hudba k poslechu i tanci.

pondělí 25. 8. 2017 od 8..00 se budou odečítat elektroměry. Pokud máte zájem, můžete stav svého elektroměru odeslat SMS (spolu se jménem a bydlištěm) na telefonní číslo pracovníka, který bude odečty provádět: 773 530 525, pak není potřeba jeho návštěva u Vás.

destovkaVzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci na území celého ORP Velké Meziříčí (obdobná situace nastala již v roce 2015) se podařilo vodoprávnímu úřadu zaevidovat všechny obce spadající pod vodoprávní úřad Velké Meziříčí do seznamu suchem ohrožených obcí pro případné získání dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. Bližší informace k vyhlášené Výzvě č. 12/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí „Dešťovka“ zde: https://www.dotacedestovka.cz/

MUDr. Judita Skoumalová oznamuje, že ve dnech 7. 8. - 16. 8. 2017 čerpá dovolenou. Zastupuje MUDr. Zdeněk Benáček, Budišov. Ve dnech 17. 8. a 18. 8. 2017 bude v ordinaci jenom sestřička.

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey