foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

odpad psiPROSÍME VŠECHNY, ABY POPLATKY ZA ODPADY A PSY ZA ROK 2022 UHRADILI BEZHOTOVOSTNĚ na účet obce: 231076571/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti, za kterou platíte! Osobní výběr poplatků pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě s paní Babáčkovou.

Poplatky za odpad se dle Vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, zvýšily z 400 Kč na 500 Kč za osobu, resp. za rekreační objekt za rok. Prosíme tedy o platbu poplatků takto:

  • za odpady: 500 Kč/osoba, resp. 500 Kč/rekreační objekt (kde není trvale hlášena žádná osoba),
  • za psy: 40 Kč/pes

Děkujeme.

popelniceZastupitelstvo obce Oslavička se na svém zasedání dne 3. 12. 2021 usnesením č. ZAS/05/2021/04 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Její plné změní je zde.

Nejdůležitější změnou je změna sazby poplatku ze 400 Kč na 500 Kč za osobu za rok, resp. 500 Kč za rekreační objekt.

Vyhláška nabývá platnosti 1. 1. 2022. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 2. 12. 2016.

volbyStarostka obce Oslavička podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek dne 8. října 2021 v době od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 9. října 2021 v době od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místa konání voleb a volební okrsky:

OKRSEK č. 1
volební místnost: Obecní úřad Oslavička, kancelář starosty
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci: Oslavička

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Více informací zde.

odpad psiPROSÍME VŠECHNY, ABY POPLATKY ZA ODPADY A PSY ZA ROK 2021 UHRADILI BEZHOTOVOSTNĚ na účet obce: 231076571/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti, za kterou platíte! Osobní výběr poplatků vzhledem k aktuální situaci pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě s paní Babáčkovou.

Poplatky zůstaly nezměněny, tedy 400 Kč/osobu, resp. 400 Kč/rekreační objekt (kde není trvale hlášena žádná osoba), 40 Kč/psa. Děkujeme.

scitani2021V letošním roce proběhne sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání je primárně navrženo jako online.

Rozhodným okamžikem pro sčítán je půlnoc z pátku 26. 3. 2021 na sobotu 27. 3. 2021 (sčítá se k tomuto datu).

Od 27. 3. 2021 do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci: https://www.scitani.cz

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Tuto část Sčítání 2021 zajišťují z velké části naši partneři z České pošty, s. p. Distribuce a sběr listinných formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité epidemické situaci. Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických opatření.

Seznam sčítacích obvodů v obci, jména a příjmení a čísla průkazů příslušných sčítacích komisařů pro jednotlivé sčítací obvody budou dostupné od 6. 3. 2021 v aplikaci České pošty na adrese https://scitani.ceskaposta.cz

Více informací v přiloženém letáku.

nebezp odpadVe čtvrtek 5. 11. 2020 bude firma AVE provádět svoz nebezpečného odpadu. Pokud máte zájem o odvoz tohoto odpadu, přivezte ho nejpozději do 6:00 hod. 5. 11. 2020 do prostoru před hasičské garáže u obecního úřadu v Oslavičce. 

Seznam nebezpečných odpadů a informační leták:

 

Číst dál...

volbyStarostka obce Oslavička podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j e:

1. Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:

v pátek dne 2. října 2020 v době od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 3. října 2020 v době od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místa konání voleb a volební okrsky:

OKRSEK č. 1
volební místnost: Obecní úřad Oslavička, kancelář starosty
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci: Oslavička

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina platným občanským průkazem, cestovním pasem a pro volby do Senátu Parlamentu ČR občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční:

v pátek dne 9. října 2020 v době od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 10. října 2020 v době od 8.00 do 14.00 hodin.

Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo voleb až ve volební místnosti.

Více zde.

 

SMSimageObec Oslavička se připojuje ke stávkové pohotovosti starostů vyhlášenou Sdružením místních samospráv ČR. Jejím důvodem jsou návrhy vládních změn v daňových zákonech v souvislosti s koronavirovou krizí, kdy chce vláda vzít obcím a městům 20 mld. Kč.

Prohlášení

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey