foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

kurovecMinisterstvo zemědělství vydává toto opatření z důvodu rozsáhlého kalamitního poškození lesních porostů. Mimořádný rozsah kalamitního poškození lesních porostů v několika regionech České republiky vyžaduje, aby ke zvládnutí kalamity a ke zmírnění a urychlenému odstranění jejích následků byla přijata mimořádná opatření, přísnější než s jakými pracovala dosavadní lesnická provozní praxe.

 

Jedním z organizačních a administrativních předpokladů pro realizaci mimořádných opatření je rozdělení území České republiky podle intenzity zasažení lesů kalamitou na území, kam jsou zařazena katastrální území, kde jsou lesy kalamitou nejvíce poškozeny (náš katastr patří mezi tato území), a na území, kam patří všechna ostatní katastrální území. Toto rozdělení území České republiky bylo provedeno na základě posouzení rozsahu a intenzity kalamity na počátku roku 2019.

Ministerstvo zemědělství proto vydává následující opatření odchylné od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:

1. V lesích na území České republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem, se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;

2. V lesích na území, které je tvořeno katastrálními územími, jež jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto opatření obecné povahy, která je jeho nedílnou součástí

2. 1. se stanoví, že vlastník lesa není povinen používat jako obranná opatření lapače a klást lapáky; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;

2. 2. se stanoví, že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku;

2. 3. se povoluje, aby při zalesňování kalamitních holin o souvislé výměře větší než 2 ha byly ponechány nezalesněné pruhy o šířce až 5 metrů ve vzdálenosti přiměřené velikosti, terénním a ostatním poměrům zalesňované plochy, minimálně 20 metrů, a tam, kde kalamitní holina tvoří okraj lesa, se povoluje ponechat nezalesněný pruh o šířce až 5 metrů pro vytvoření porostního pláště;

2. 4. se stanoví, že pokud vlastník lesa ponechá nezalesněný pruh nebo pruhy podle bodu 2. 3., považují se tyto pruhy za bezlesí a o jejich plochu je možno snížit plochu určenou k zalesnění v rámci plochy holiny.

 

Celé opatření zde.

Aktualizace ze dne 30. 8. 2019 zde.

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey